Elinstallationer på maskiner är det behörighetskrävande ?

14 jan 2017 20:15 #21 av Mikael Malmgren
Är det maskiner som säljs som en produkt så nej det är inga förändringar, det är fortfarande en maskin oberoende om den konsumerar eller producerar. Damsugare, hårtorkar eller vindkraftverk sak samma.
Om det nu finns någon som säljer exempelvis ett helt kärnkraftverk som en CE-märkt produkt så krävs inte heller där någon behörighet för alla installationer mer än att koppla det till elnätet.

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 jan 2017 20:57 - 14 jan 2017 20:59 #22 av Michell Martic
Elsäkerhetslag:

4 § Med elinstallationsarbete avses i denna lag arbete som avser
1. att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning,
2. att fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning, eller
3. att koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.


ELSÄK-FS 2017:X1 (får se vilket nummer det blir när den blir beslutad...)

Allmänt råd till 4 § elsäkerhetslagen

Utförande av starkströmsanläggning
Att utföra en elektrisk starkströmsanläggning innebär följande.
• Elsäkerhetsegenskaperna i den starkströmsanläggning som är under uppförande fastställs, genom att
– elektrisk materiel installeras, eller
– främmande ledande delar ansluts till starkströmsanläggningen i syfte att starkströmsanläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Med elektrisk materiel avses produkter och komponenter som avses ingå i en elektrisk starkströmsanläggning och som leder eller förbrukar ström, inklusive de skydd m.m. som ingår i materielen för att installationen ska uppfylla gällande krav på utförande.

Elektrisk utrustning som fast installeras utgör del av starkströmsanläggningen efter installation. Elektrisk utrustning som enbart förbrukar ström, t.ex. ljus-armaturer, hushållsmaskiner etc. är dock inte del av starkströmsanläggningen efter fast anslutning. När det gäller sådan elektrisk utrustning är det alltså bara den fasta anslutningen och losskopplingen som utgör elinstallationsarbete.

Ändring och reparation av starkströmsanläggning
Vid ändring och reparation är utgångspunkten en befintlig starkströmsanläggning. Sådant arbete som innebär utförande enligt ovan är ändring och reparation om arbetet avser befintliga anläggningsdelar.

Fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning som förbrukar ström
Att fast ansluta och koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar ström innebär att man utan att utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning ansluter eller kopplar loss elektrisk utrustning som förbrukar ström till en starkströms-anläggning.

Det är inte att anse som en fast anslutning i de fall stickpropp och uttag används för anslutningen då sådan anslutning inte är ”fast”.

Det är elinstallationsarbete att fast ansluta eller att koppla loss elektrisk utrustning oavsett om det görs med verktyg eller med snabbkopplingsdon.

Det är enbart den del av den elektriska utrustningen som enbart förbrukar ström som inte utgör en del av starkströmsanläggningen efter anslutning.

Detta, tillsammans med diskussion med verksjuristen själv vid ett flertal tillfällen, gör att jag är benägen att inte hålla med. Så fort ett arbete utförs på en produkt, CE-märkt eller ej, så bryter du CE-märkningens integritet eftersom det inte finns ett egenkontrollprogram som längre säkerställer efterlevnad av EG-direktiven.

Vad vi mer har att se fram emot är tolkningen om att det är behörighetskrävande att uppföra en solcellsanläggning, ÄVEN på likspänningssidan. Innan har man kunnat påstå att det sker med snabbkopplingsdon varför inte det kan betraktas som en anläggning... Inte längre.

Men det har väl hänt förr att Elsäkerhetsverket uttalat sig om saker som de sedan inte kunnat stå för så jag bad för säkerhetsskull om skriftligt svar (från en annan person dock), se nedan:

Din fråga: Hej,
Med anledning av ny lagstiftning och kommande föreskrifter från elsäkerhetsverket har det kommit uttalanden från elsäkerhetsverket att utförandet av solcellsinstallationer är att betrakta som elinstallationsarbete, även arbetet på likspänningssidan av växelriktaren. Detta skulle i så fall medföra att dessa arbeten enbart får utföras av behörig installatör eller under överinseende av behörig installatör och med kommande regelverk, av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Stämmer detta?
Vänligen,
Michell Andersson

Svar: Ja det stämmer.
Elinstallationsarbete som utförs i verksamhetstypen elproduktionsanläggningar i form av solcellsanläggningar, batterilager, anläggningar inom vatten-, vind- och reservkraft, kraftförsörjning av säkerhetssystem och andra anläggningar eller anläggningsdelar för produktion av el är arbeten som omfattas av kraven på behörighet/auktorisation, lägst allmän behörighet/auktorisation lågspänning.
Med vänlig hälsning

Peter Lindberg

Jag tänkte nog som du tidigare Mikael, men jag fick ompröva min uppfattning. Kanske blir vi fler med tiden...
Följande användare sa tack: Marcus

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 jan 2017 08:31 #23 av Örjan Borgström
Det finns skrivningar i den preliminära utgåvan till handbok som Elsäkerhetsverket givit ut där det slirar lite, men sista ordet är väl inte sagt ännu.

Ur Elsäkerhetsverkets handbok sid 33:
Till en elektrisk anläggning hör också ”däri ingående särskilda föremål”. Det elinstallationsmaterial och den utrustning som utgör komponenter i den stationära anläggningen omfattas alltså av definitionen av elektrisk anläggning. Till detta hör också sammansatta anordningar som är stationärt anslutna till starkströmsanläggningen. En sådan del av en anläggning kan till exempel vara en pappersmaskin med kringutrustning som har flera elektriska inmatningsvägar inkluderade i anläggningens driv- eller styrsystem, transformatorer, instrumentpanel, motorer och kontrollenheter. Detta är alltså del av anläggningen.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 jan 2017 10:23 #24 av Michell Martic
Jag har läst texten i handboken, men vill inte luta mig på den då den egentligen saknas formell status eftersom det enbart är en handbok från verket, typ som en folder eller liknande. Kan dock tilläggas att den inte är preliminär för att man är frågande kring principiellt innehåll eller hur man ska tolka olika frågor. Det är snarare så att förordningen fortfarande inte är på plats och att föreskrifterna därmed inte kan beslutas varpå en ändring till en färdig utgåva mer eller mindre är ett måste.
De publicerade föreskrifterna, om än inte beslutade, vågar jag dock luta mig på.
Vidare så vågar jag luta mig på elsäkerhetslagen då den dessutom är beslutad, om än inte trädd i kraft.
Utöver detta så ser jag heller ingen konflikt i det som står relativt andra nuvarande regleringar av området i form av överliggande EG-direktiv.

...den enda konflikten jag ser är vårt synsätt på hur det brukar vara, något som jag är väldigt bekväm med att förkasta.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 jan 2017 11:18 #25 av Mikael Malmgren
Nu börjar jag få känslan att man kan tolka detta lite hur som. :side: :woohoo: :whistle:

Men

ELEKTRISK UTRUSTNING
"Enligt definitionen i 3 § ESL, en anordning, apparat eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el eller en komponent i en sådan utrustning eller i en starkströmsanläggning

Elektrisk utrustning kan vara del i en elektrisk anläggning eller inte, se definitionen av elektrisk anläggning."


Arbetet räknas som elinstallationsarbete när du

• utför en elektrisk starkströmsanläggning
• ändrar en elektrisk starkströmsanläggning
• reparerar en elektrisk starkströmsanläggning
• fast ansluter en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning
• kopplar loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.


Ett vindkraftverk måste väl ändå fortfarande enligt maskindirektivet klassas som en maskin/elektrisk utrustning och att då bygga detta skulle inte vara elinstallationsarbete men att ansluta eller koppla loss densamma är elinstallationsarbete. Så låge den är inkopplad till nätet (del av anläggningen) så är det en del av starkströmsanläggingen och då behövs är det elinstallationsarbete att ändra eller reparera men om du kopplar loss hela verket (som ett elinstallationsarbete) så är arbete i vindkraftverket inget elinstallationsarbete.

Så kan jag tolka det genom att läsa definitionen

På en sida i handboken så står
"Om ditt företag bara utför vissa begränsade typer av arbeten, som fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning som förbrukar ström, krävs antingen full auktorisation (A), auktorisation för lågspänning (AL)eller begränsad auktorisation (B)."

Här begränsas det plötsligt till "...fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning som förbrukar ström..." :unsure:

Men, hur har jag ju inte orkat plöja igenom hela utredning, lag, föreskrift mm mm så det finns säkert rationella förklaringar

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jan 2017 22:22 #26 av Mats Jonsson
För min del tycker jag det är relativt klart vad som är elinstallationsarbete och vad som inte betraktas som elinstallationsarbete.

Att utföra, ändra eller reparera den elektriska utrustningen på en stationär maskin (elektrisk utrustning som använder el) inte är att betrakta som elinstallationsarbete.

Men att utföra, ändra eller reparera stationär anordning som använder el och som är sammansatt med andra anordningar och som är anslutna till flera matningar ska enligt Elsäkerhetsverkets uppfattning betraktas som elinstallationsarbete.

Jag tycker just att "sammansatta anordningar" och "flera elektriska inmatningsvägar" är nyckelord.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2017 09:36 #27 av Örjan Borgström

Mikael Malmgren skrev:


På en sida i handboken så står
"Om ditt företag bara utför vissa begränsade typer av arbeten, som fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning som förbrukar ström, krävs antingen full auktorisation (A), auktorisation för lågspänning (AL)eller begränsad auktorisation (B)."

Här begränsas det plötsligt till "...fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning som förbrukar ström..." :unsure:

Men, hur har jag ju inte orkat plöja igenom hela utredning, lag, föreskrift mm mm så det finns säkert rationella förklaringar


Just det stycket handlar bara om den begränsade auktorisationen som t ex många vvs- och kylföretag har.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.051 sekunder

Senaste foruminlägg